I. Úvod

 • 1. 1. Věrnostní program Deník Klubu (dále jen Program) je určen předplatitelům periodického tisku a předplatitelům digitálního obsahu na webu Deník.cz, kteří získávají za každý nákup věrnostní body (dále jen body) a speciální výhody. Periodický tisk a digitální obsah vydává společnost VLTAVA LABE MEDIA a. s., se sídlem společnosti: U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 01440578 (dále jen „VLM“)
 • 2. Program umožňuje svým členům získávat stanoveným způsobem a za stanovených podmínek nákupní poukázky, slevy a dárky dle aktuální nabídky.

II. Získání bodů v Programu

 • 1. Věrnostní body lze čerpat na základě provedené registrace na webu Mojepredplatne.cz za splnění podmínek uvedených v těchto Pravidlech. Registrace v programu je zcela dobrovolná a bezplatná.
 • 2. Využívat výhody Programu může fyzická osoba splňující všechny následující podmínky:
 • a. je plátcem tištěného nebo elektronického předplatného jakéhokoliv regionálního Deníku vydávaného VLM a nárok není omezen typem nebo periodou platby;
  b. je plátcem digitálního předplatného jakéhokoliv webu Deník.cz a je omezen periodicitou platby na 3 a 12 měsíců;
  c. má řádně uhrazeno předplatné pro příslušné období;
  d. není k nákupu předplatného poskytnuta dodatečná sleva nebo dárek;
  e. splňuje případné další podmínky dle těchto Pravidel.
 • 3. Osoba splňující podmínky pro čerpání věrnostních bodů, která si přeje využívat výhod Programu, se registruje na www.Mojepredplatne.cz . Svou registrací stvrzuje skutečnost, že byla seznámena s těmito Pravidly, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.
 • 4. Po registraci v Programu se automaticky zašlou zájemci přihlašovací údaje elektronickou poštou do pěti pracovních dnů. Je potřeba prostřednictvím doručeného emailu potvrdit správnost přihlašovacích údajů.
 • 5. Věrnostní body může čerpat kdykoliv od doby kdy vznikl nárok na přidělení věrnostních bodů dle uvedených pravidel.
 • 6. Předplatitel není povinen čerpat věrnostní body.
 • 7. Předplatitel může čerpat věrnostní body na snížení ceny předplatného na další období nebo na nákup dárků, poukázek, vstupenek nebo na předplatné časopisů z e-shopu na které lze věrnostní body uplatnit.
 • 8. Vydavatel určuje, za jakých podmínek je možné slevy, dárky, poukázky, vstupenky a předplatné časopisů čerpat.
 • 9. Konkrétní hodnota čerpání věrnostních bodů je vždy uvedena v ceníku na e-shopu a její hodnota je vyjádřena v Kč bez DPH. Jeden věrnostní bod = 1 Kč bez DPH.
 • 10. Na DÁRKY lze uplatnit pouze 100% věrnostních bodů, jinak není možné nákup dokončit. Dárky není možné koupit za peníze. Výše hodnoty dárků je upravena, tak aby si zákazník mohl uplatnit své získané body a neodpovídá reálné ceně produktu v maloobchodních prodejnách.
 • 11. Na některé produkty zejména časopisy, Deník nebo různá speciální vydání je možné uplatnit částečnou úhradu v penězích a v bodech. Výše uplatnění bodů je uvedena v košíku v části uplatnit body z věrnostního programu.

III. Získávání bodů

  3. Předplatitelé jsou povinni chránit své údaje, kterými se identifikují při čerpání výhod vůči VLM a v případě podezření na jejich prozrazení třetí osobě jsou povinni tuto skutečnost bezodkladně oznámit VLM a změnit své heslo na www.Mojepredplatne.cz. Předplatitelé plně odpovídají za možné zneužití údajů a je vyloučena jakákoliv odpovědnost VLM až do provedení takové změny ze strany VLM.
 • 1. Každý předplatitel má vedeno pro účely Programu bodové konto, které je vázáno na platby za předplatné. S každou platbou, která je připsána v době splatnosti předpisu, se připisuje na bodové konto příslušný počet bodů. Nový předplatitel získá body pouze v případě, že není k předplatnému poskytován jiný bonus např. ve formě dárku. V tomto případě získá body až při další platbě bez dárku.
 • 2. Počet připsaných bodů se vypočítá jako 5 % z každé uhrazené platby bez DPH za tištěné a elektronické předplatné Deníku a 10 % z každé uhrazené platby za digitální předplatné na Deník.cz.
 • 3. Při objednávce více kusů novin denně se počet získaných bodů zvyšuje úměrně dle výše plateb bez DPH.
 • 4. Platnost bodů je v Programu časově omezena. Od data každého přípisu bodů má předplatitel stanovenu dobu na vyčerpání 24 měsíců. Čerpání bodů počíná od nejstaršího přípisu bodů. Při nevyčerpání bodů do uplynutí lhůty body propadají.
 • 5. Převod bodů je možný jen v případě úmrtí předplatitele Programu a přechodu jeho předplatného na jiného předplatitele. Body budou převedeny v plném rozsahu.
 • 6. Informace o stavu účtu věrnostních bodů jsou přístupné na internetových stránkách Programu na adrese www.Mojepředplatné.cz nebo je poskytuje předplatitelská linka: 272 015 015.

IV. Čerpání výhod

 • 1. Za získané body může člen dle své volby získat odměny či využít služeb VLM a jejich obchodních partnerů (dále jen „čerpání výhod„), a to dle aktuální nabídky uveřejňované na internetových stránkách Programu na adrese www.Mojepredplatne.cz za podmínek tam uvedených.
 • 2. VLM neodpovídá za správnost a úplnost údajů poskytnutých obchodními partnery za účelem zveřejnění nabídky zboží a služeb. Parametry a zobrazení odměny uvedené v jakékoliv nabídce mají jen informativní charakter.
 • 3. Předplatitelé jsou povinni chránit své údaje, kterými se identifikují při čerpání výhod vůči VLM a v případě podezření na jejich prozrazení třetí osobě jsou povinni tuto skutečnost bezodkladně oznámit VLM a změnit své heslo na www.Mojepredplatne.cz. Předplatitelé plně odpovídají za možné zneužití údajů a je vyloučena jakákoliv odpovědnost VLM až do provedení takové změny ze strany VLM.
 • 4. Objednání odměn:
 • a. Dárky je možné objednat na e-shopu www.Mojepredplatne.cz a VLM je zašle do 30 dnů od objednání prostřednictvím České pošty.
  b. Elektronické vstupenky mohou být zaslány elektronickou poštou resp. emailem a zákazník si je pak vytiskne z formátu, ve kterém mu byly zaslány nebo mu budou vytištěny na vyžádání v Centru zákaznické péče společnosti VLM: 272 015 015. Poukázky jsou jednorázové. Při zjištění kopírování bude předplatitel povinen uradit částku za čerpání nad rámec svých věrnostních bodů.
  c. Vouchery a jiné slevové kódy mohou být zaslány být zaslány elektronickou poštou resp. emailem a zákazník využije zaslaný voucher nebo slevový kód při nákupu dle specifikace nabídky.
 • 5. Pokud není uvedeno jinak, poukaz dle ustanovení je jednorázový a podle Pravidel není slučitelný s ostatními slevami VLM nebo obchodních partnerů VLM.
 • 6. Předplatitel je povinen objednané zboží převzít, případně využít objednaných služeb ve stanovené lhůtě. Nepřevzetí zboží nebo nevyužití objednaných služeb nezakládá v žádném případě nárok na vrácení bodů ani peněz.
 • 7. Objednávku čerpání jakéhokoliv zboží či služeb nelze zpětně zrušit.
 • 8. Předplatitel bere na vědomí, že smluvní vztah vztahující se ke koupi zboží či využití služby vždy vzniká mezi předplatitelem a subjektem, který zboží či službu členovi poskytne. Zboží a služby budou poskytovány jen do vyčerpání zásob či naplnění kapacitních možností.
 • 9. Body nelze žádným způsobem směnit za finanční hotovost a lze je užít jen k čerpání výhod způsobem a za podmínek podle těchto Pravidel a aktuální nabídky uveřejňované na internetových stránkách Programu na adrese www.Mojepredplatne.cz. Jeden bod je vyjadřován při směně nebo využití slevy v hodnotě 1 Kč bez DPH.
 • 10. Předplatitelé berou na vědomí, že čerpání výhod v rámci Programu může mít, v souladu s platnými právními předpisy, pro předplatitele daňové dopady.
 • 11. Předplatitel nemá právo čerpat výhody, pokud přestal z jakéhokoliv důvodu splňovat podmínky pro členství v Programu nebo pokud je v prodlení s plněním svých jakýchkoli závazků vůči VLM.

V. Závěrečná ustanovení

 • 1. VLM má právo kdykoliv měnit tato Pravidla, jakož i veškeré podmínky a nabídku Programu, ať již jsou obsaženy v těchto Pravidlech, v tiskových materiálech VLM nebo na internetových stránkách VLM. Změny budou účinné ode dne jejich zveřejnění na internetových stránkách VLM, nebude-li stanoven termín pozdější. Aktuální znění těchto Pravidel je vždy výlučně to znění, které je aktuálně dostupné na internetových stránkách VLM.
 • 2. VLM má právo kdykoliv ukončit Program s účinností ode dne zveřejnění oznámení o ukončení na internetových stránkách VLM, případně v jeho tiskových materiálech, nebude-li v oznámení o ukončení stanoven termín pozdější. Po ukončení Programu již členům nebudou připisovány body a nemají nárok na jejich čerpání.
 • 3. Případné reklamace spojené s členstvím v Programu, zejména s připisováním a čerpáním bodů, je možné uplatnit prostřednictvím elektronické pošty na denik@mojepredplatne.cz nebo předplatitelské linky VLM: 272 015 015.
 • 4. Tato Pravidla nabývají platnosti s účinností dnem 2. května 2022.